Özel Öğretim Kurumları Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti Verilen Özel Öğretim Kurumları

.Kurum açma işlemleri (**)

.Yerleşim ve kontenjan değişikliği işlemleri (**)

.Kurum nakli işlemleri (**)

.Kurum dönüşümü işlemleri (**)

.Program ilavesi ve/veya program iptali işlemleri (**)

.Kurumun devri ve kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri (**)

.Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi işlemleri (**)

.Kurumun kapatılması işlemleri (**)

. Özel okullar

  • Özel Okulöncesi Eğitim Kurumları (*)
  • Özel İlköğretim Kurumları (*)
  • Özel Ortaöğretim Kurumları (*)
  • Özel Azınlık Okulları (*)
  • Özel Milletlerarası Okul (*)
  • Özel Eğitim Okulları (*)

.Özel çeşitli kurslar  (*)

.Özel öğretim kursları (*)

.Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları (*)

.Özel iş makineleri sürücü eğitim kursları (*)

.Özel uzaktan öğretim kursları (*)

.Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme (SRC, ODY, UDY) kursları (*)

.Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri (*)

.Özel hizmetiçi eğitim merkezleri (*)

.Sosyal etkinlik merkezleri (*)

Özel Okulöncesi Eğitim Kurumları: Okul öncesi eğitimi, zorunlu öğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarına bağlı anasınıfları olarak da açılabilir.

 

Özel İlköğretim Kurumları: Zorunlu öğrenim çağında bulunan 6-13 yaş grubundaki çocuklara eğitim ve öğretim veren dört yıl süreli özel ilkokul ve özel ortaokuldan oluşan kurumlardır.

 

Özel Ortaöğretim Kurumları: İlköğretimden sonra dört yıllık eğitim ve öğretim veren  anadolu lisesi, fen lisesi ile mesleki ve teknik anadolu liselerinden oluşan kurumlardır.

 

Özel Azınlık Okulları: Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsar.

 

Özel Yabancı Okullar: Yabancılar tarafından açılmış okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıdır.

 

Özel Milletlerarası Okullar: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumudur.

Özel Eğitim Okulları: Engelli bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı; özel eğitim anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi (okulu) ve iş uygulama merkezinden (okulu) oluşan özel öğretim kurumlarıdır.

 

Özel Çeşitli Kurslar: Kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek, deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumudur. Çeşitli kurslar kapsamına, kişisel gelişim kursları; meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları; yetenek kursları; açıköğretim kursları girer.

 

Özel Öğretim Kursları: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek, deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği bir bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumudur.

 

Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları: Sürücü ve yöneticilere, SRC, ODY ve ÜDY programları uygulayarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel öğretim kurumudur.

 

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları: Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumlarıdır.

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarıdır.

 

Özel İş Makineleri Sürücü Eğitimi Kursları: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren özel kurslar ile ücretsiz resmî kurslardır. Çeşitli kurslar kapsamında kurum açma izni verilir.

 

Özel Hizmetiçi Eğitim Merkezleri: Kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye ve benzeri faaliyetleri düzenleyen özel öğretim kurumlardır.

 

Özel Uzaktan Öğretim Kursları: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere her türlü iletişim araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumlardır.

 

Özel Serbest Etkinlik Merkezleri: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarıdır.

KURUM AÇMA İŞLEMLERİ: Özel öğretim kurumu binası ve çevresinin açılacak özel öğretim kurumunun tür ve seviyesine uygunluğunun belirlenmesi,  standartları karşılar hale getirilmesi, teknik-itfaiye-sağlık raporlarının alınması ve kurum açma izni için gerekli tüm evrakın oluşturulması sürecine   alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde profesyonel olarak destek veriyoruz.

 

YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ: Kurum açma izni alındıktan sonra özel öğretim kurumları mevzuatında yapılan değişikliler, mevcut kurumların yerleşim ve kontenjan değişikliği yapmasını zorunlu kılabilmektedir.

 

Bazen, belirlenen bir tarihe kadar kurumunuzu yeni standartlara uygun hale getirmek söz konusu olmakta bazen de  yeni düzenlemeler kurumunuzun lehine sonuçlar doğurabilmektedir.

 

Hangi durum söz konusu olursa olsun, yapılması gereken işi optimum faydayı sağlayacak şekilde, hatasız ve eksiksiz yapmanız için kurumunuza profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

Bu bağlamda, öncelikle kurumunuzun fiziki şartlarını mevzuat kapsamında değerlendiriyoruz. Akabinde kurumunuz için en uygun çözümü oluşturarak yerleşim planlarını hazırlıyoruz ve dosyanızı  il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunulacak hale getiriyoruz.

 

KURUM NAKLİ İŞLEMLERİ: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız kurumunuzu bir başka adreste bulunan farklı bir binaya taşımak isterseniz size bir telefon kadar yakınız.

 

Bina ve çevresinin, nakil yapılacak özel öğretim kurumunun tür ve seviyesine uygunluğunun belirlenmesi,  standartları karşılar hale getirilmesi, teknik-itfaiye-sağlık raporlarının alınması ve kurum nakli için gerekli tüm evrakın oluşturulması sürecine alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde profesyonel olarak destek veriyoruz.

 

KURUM DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız ve faaliyet yürüttüğünüz  binada, kurumunuzu, bir başka özel öğretim kurumuna dönüştürebilirsiniz.

 

Dönüşüm yapabilmek için öncelikle kurum binasının, dönüştürülecek kurumun tür ve seviyesine uygun olması ve standartları karşılaması gerekir.

 

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak dönüşüm işlemlerinizi eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz.

 

PROGRAM İLAVESİ/PROGRAM İPTALİ: Onayı bulunan programlara yeni program eklemek ya da  uyguladığınız programların bazılarını iptal etmek istediğinizde, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 13 ve 20. Maddeleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

İlave etmek istediğiniz programın gerektirdiği fiziki koşullar ve standartların karşılanarak yerleşim planlarının düzenlenmesi, araç-gereç listesinin hazırlanması, uygun eğitim personelinin teklif edilmesi ya da gerekli personeli görevlendireceğine dair kurucu temsilcisinin yazılı beyanının oluşturulması ve diğer evrakın eksiksiz hazırlanması sürecinde size destek veriyoruz.

 

KURUMUN DEVRİ VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış bir kurumu, bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredebilir ya da devralabilirsiniz. Mevcut kurucu temsilcisini de değiştirebilirsiniz.

 

Kurum devri ve kurucu değişikliği işlemleri sıkı şekil şartlarına bağlı olduğundan, buna ilişkin evrakın sorunsuz olarak düzenlenmesi önem arzeder.

 

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak kurum devri ve kurucu temsilcisi değişikliği işlemlerinizi eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz

 

 

 

KURUMUN FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİ İŞLEMLERİ: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız kurumunuzda; eğitim ve öğretim faaliyetine, mevzuatında belirtilen süre kadar ara verebilirsiniz.

 

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak kurumunuzun eğitim ve öğretime ara verme işlemlerini eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz

 

KURUMUN KAPATILMASI İŞLEMLERİ: Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız kurumunuzu kapatmak istediğinizde bu işlemi mevzuatta belirtilen usule uygun yapmalısınız. Aksi taktirde kurum sahibi gerçek veya tüzel kişi için belirli bir süre bu tür faaliyetlerden yasaklama kararı ile asgari ücretin yirmi katı kadar para cezasıyla muhatap olursunuz.

 

Alanında deneyimli ve uzman ekibimizin yönetiminde gerekli desteği sunarak kurumunuzun usule uygun kapatılması işlemlerini eksiksiz ve hatasız olarak sonuçlandırıyoruz